Ano ang mabaton ka mangunguma? Sangka sako nga Urea (1 bag Urea)
Sin-o ang pwede makabaton? Ang mangunguma nga nakabaton ka RCEF certified rice seeds (20kg/bag)
San-o pwede mabuol ang abono? Umpisa sa Lunes (June 8, 2020)
Sa diin pwede bul-on? Sa office of the Municipal Agriculturist, San Remigio, Antique

Anu ang dapat dar-on sa pagbuol ka abono?

  1. Bakante nga sako ka RCEF certified rice seeds (darwa ka panid)
  2. Bakante nga sako ka bag-ong bakal nga Triple 14
  3. Resibo (official receipt) ukon sales invoice ka binakal nga Triple 14 halin sa accredited dealers

Pahanumdum:
Dapat personal gid nga mag-agto ang taglawas nga nagperma para sa binhi para mabuol na ang abono.
Ang resibo ka abono dapat nakapangaran sa nagperma para sa binhi.

Contact Us

0961 807 0345

Brgy.Poblacion (Calag-itan), San Remigio, Antique, Philippines