Ano ang mabaton ka mangunguma? Sangka sako nga Urea (1 bag Urea)
Sin-o ang pwede makabaton? Ang mangunguma nga nakabaton ka RCEF certified rice seeds (20kg/bag)
San-o pwede mabuol ang abono? Umpisa sa Lunes (June 8, 2020)
Sa diin pwede bul-on? Sa office of the Municipal Agriculturist, San Remigio, Antique

Anu ang dapat dar-on sa pagbuol ka abono?

  1. Bakante nga sako ka RCEF certified rice seeds (darwa ka panid)
  2. Bakante nga sako ka bag-ong bakal nga Triple 14
  3. Resibo (official receipt) ukon sales invoice ka binakal nga Triple 14 halin sa accredited dealers

Pahanumdum:
Dapat personal gid nga mag-agto ang taglawas nga nagperma para sa binhi para mabuol na ang abono.
Ang resibo ka abono dapat nakapangaran sa nagperma para sa binhi.

Contact Us

sanremigio.mayorsoffice@gmail.com

0961 807 0345

Brgy.Poblacion (Calag-itan), San Remigio, Antique, Philippines