October 3, 2019

Bahol gid ang Pagpasalamat kang Kapitanes kang Barangay Alegria kag Rizal nga kung sa diin matugruan ruman kang sulusyon ang andang Problema sa Dalan tungod sa pakig angut ni Mayor Mar Mission Jr sa Regional Staff kang Kalahi gani bug us gid ang supurta kang banwa para sa kaaraydan kang tagsa ka San Remigionhon, maga abot ang tyempo nga ang tagsa ka lugar sa banwa kang San Remigio maabot run kang sarakyan.

Para sa padayun nga pagbag-o kag sa pag tukod kang bag ong San Remigio.

#ArangkadaSanRemigio
#OneSanRemigioOneMission
#TogetherWeWillMakeSanRemigioGreat